- The History -

NOT YET TRANSLATED


Den arkæologiske studenterforening Ottar er resultatet af en sammenlægning af 2 tidligere studenterforeninger (Sidah og Hikuin) hjemmehørende på Moesgård. To foreninger med en lang og traditionsrig historie.


I den nye studenterforening er der en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kassér, 4 menige medlemmer og et ubestemt antal suppleanter. 


Den første bestyrelse i Ottar som blev valgt på Sct. Hansaften 2016 var i store træk de samme personer som havde været en del af det sammenlægningsudvalg bestående af et ligeligt fordelt gruppe af mennesker fra Hikuin og SIDAH som igennem et år havde været nedsat for at samle de FARK og MARK studerende i en fælles forening. Det var også på den stiftende generalforsamling navnet Ottar blev valgt, blandt flere muligheder. Bestyrelsen bestod af følgende: 

Mikkel Borch – Formand, Anna Henneberg Lunde – Næstformand, Erik Jensen - Kasserer og de fire meninge medlemmer Kathrine Knudsen Møller, Pia Berg, Ida Skov Madsen og Nanna Rahbek

Det første bestyrelsesår i den nye forening blev brugt på meget organisatorisk arbejde for at få sammenlagt de 2 tidligere foreninger rent praktisk. Samling af banksager, indkørslen af det nye todelte samarbejde mellem Ottar og fredagsbaren, som siden blev døbt Arken. Oprydning og flytning fra de gamle foreningslokaler til et nyt samlet lokale, med mødefaciliteter, Kæmpe forbedring. Og så blev det gjort meget for at skaffe nye medlemmer, og ikke mindst få både nye og gamle til at samarbejde om et fælles studentermiljø på Moesgård, det lykkes efter bestyrelsens oplevelse rigtigt godt, og det gamle MARK/FARK skel blev nedbrudt og omdannet til en kærlig forskel.

Forskellige spændende arrangementer kom op og stå for at vise flaget, hvor vi har været på ølsmagning på Aarhus bryghus, perlemagerkursus, ekskursion til Roskilde Vikingeskibsmuseum og et foredrag og demonstration om bronzestøbning. Endvidere har vi haft sociale arrangementer, hvor vi havde Torsdagstarteletter og Glögg aften, hvor den berømte bibliotekar og Glöggs stormester Michael Qvotrup lavede hans berømte glögg. Til sidst sluttede vi bestyrelsesåret med Generalforsamling og Sankt Hans fest.


Bestyrelse i 2017/2018 består af Kathrine Knudsen Møller som formand, Pia Berg som næstformand og Erik Jensen som kassér. Derudover er Cecilie Wilsborg, Daniel Thorn, Mira Dønstrup menige medlemmer. Vi har haft flere ture og oplæg, hvor turerene gik til Ladby & Odense, Spøttrup Borg, Tour de Ringkøbing Fjord. Endvidere havde vi en arrangement som var en eftermiddag i flintens tegn, hvor Sofus Stenark kom og fortalte om flinthugning og demonsterede flinthugning. Senere på året kom Lars Grundvad og fortalte om Fæsted-skatten. Endvidere har vi haft sociale arrangementer, hvor vi havde Torsdagstarteletter og Glögg aften, hvor den berømte bibliotekar og Glöggs stormester Michael Qvotrup lavede hans berømte glögg. Til sidst sluttede vi bestyrelsesåret med Generalforsamling og en stor sommerfest med grill i samarbejde med Arken. 


Bestyrelsen i 2018/2019 består af Daniel Thorn som formand, Cecilie Wilsborg som næstformand og Erik Jensen som kassér. Derudover er Mathilde Vestergaard Meyer, Mette-Louise Linneberg, Pernille Broson Gaard og Niels Pilegaard Justesen menige medlemmer. Kathrine L. D. Andreasen er suppleant. 

Denne bestyrelse har både bibeholdt og indført nye traditioner, som julehygge i Den Gamle By, hvor vi danser om juletræet og en større tur i påskeferien. Her tog vi til Gotland og mødtes med de svenske arkæologistuderende og oplevede arkæologien på Gotland. Endvidere fik vi indkøbt t-shirts med OTTAR's logo på, som medlemmerne kan købe. Derudover har vi været på Tour de Ringborgsridning, Vikingemarkedet i Ribe. Vi har også haft et arrangement, hvor Freier Rostocker Fähnlein fortalte om reenactment og viste en demonstration af deres nybyggede kanon, en kopi af en 1500 tallets kanon. Vi har også afholdt et fællesmøde om Danske Arkæologistuderendes Landsforening (DALF), hvor vi fortalte om DAlfs funktion fra tidligere bestyrelsesmedlem fra DALF, Line Lauridsen og Johan Sandvang. Endvidere har vi haft sociale arrangementer, hvor vi havde Torsdagstarteletter og Glögg aften, hvor den berømte bibliotekar og Glöggs stormester Michael Qvotrup lavede hans berømte glögg. Til sidst sluttede vi bestyrelsesåret med Generalforsamling og en stor sommerfest med grill i samarbejde med Arken. 


Bestyrelsen i 2019/2020 består af Kathrine L. D. Andreasen som formand, Mette-Louise Linneberg som næstformand og Sanne Laustsen som kassér. Derudover er Ane-Sophie Bech Ankerstjerne, Trine Lindorf Jakobsen, Frederik Friis Lange, Charlotte Marie Brühe Jensen menige medlemmer. Cecilie Stenner Rasmussen, Dorthe Pedersen, Emma Bækdal Georgi og Lærke Schartau er suppleanter. Endvidere har Erik Jensen agereret konsulent i overdragelse af forskellige arbejdsopgaver. 

Denne bestyrelse har bibeholdt traditionerne, både de gamle og de nye. Her har vi afholdt sociale arrangementer, Glöggaften, hvor den berømte bibliotekar og Glöggs stormester Michael Qvotrup lavede hans berømte glögg. Samt tog i Den Gamle By og dansede rundt om juletræet. Endvidere tog vi på en tur til Djurs Sommerland i slutningen af sommerferien. Senere på efteråret, havde vi en Tour de Thy og en tur til Gamle Estrup og videre til Randers. Bestyrelse indkøbte muleposer med OTTAR's logo på, som medlemmerne kan købe. Desværre ramte Covid-19 verden og vi kunne derfor ikke afholde arrangementer vi havde planlagt i løbet af foråret. Vi skulle have været på tur til Mariagerfjord og blive vist rundt af en lokalkendt bestyrelsesmedlem. Vi skulle have været på tur til Fyn og opleve arkæologien rundt på Fyn. Endvidere havde vi planlagt en større påsketur til Gdansk, hvor vi skulle møde de polskearkæologistuderende formanden havde gravet med og oplevet arkæologien i Gdansk. En dejlig tradition blev desværre også aflyst, den populære Tartelet Torsdag. 

Bestyrelsesåret slutter med online Generalforsamling i september, grundet Covid-19. 


Bestyrelsen i 2020/2021 bestod af Niels Pilegaard Justesen som formand og Trine Lindorf Jakobsen som næstformand, dog overtog Trine Lindorf Jakobsen formandskabet i januar 2021, da Niels udgik af bestyrelsen. Derudover var Rikke Toft Petersen kassér, og menige medlemmer var Katrine Toftgaard Olsen, Kamilla Lomborg og Frederik Friis Lange. Endvidere har Erik Jensen ageret konsulent i overdragelse af opgaver i forbindelse med regnskab og økonomi.

Foreningsåret har i høj grad været præget af Covid-19. Pandemien gjorde det vanskeligt for bestyrelsen at planlægge og udføre de sædvanlige arrangementer, og især efteråret 2020 blev brugt på at planlægge søndagsture og julearrangementer, som til bestyrelsens store ærgrelse blev aflyst. På samme måde var foråret præget af, at ingen fysiske arrangementer blev afholdt. Dog betød dette, at planlægningen af flere arrangementer var lavet, så bestyrelsen for det efterfølgende år havde mulighed for at drage nytte af dette. Bestyrelsen lagde i stedet lagt kræfter i online tiltag. Vi afholdte i december et online julearrangement, hvor alle havde mulighed for at ønske hinanden god jul, og hvor der var anledning til at nyde godt at de traditionelle indslag fra julefrokosten. Derudover omlagde vi både fredagsbarer og Aktuel Orientering til online format. De aflyste arrangementer betød, at bestyrelsen havde god mulighed for at fokusere på andre, mere administrative opgaver, som vi ønskede at optimere. Vi har derfor lagt arbejdskraft i Ottars underudvalg, Jobformidlingen, EksArk samt DALF, for at renovere og relancere disse. Fokus har derudover særligt været på vores Sociale Medier, hvor vi har arbejdet på at være mere synlige på Facebook og Instagram. Vi skabte i den forbindelse ’BalleTip’, der var ugentlige opslag med tips, tricks og underholdende indslag til medlemmerne. Et andet tiltag var ’take-overs’ af forskellige årgange som opslag med opdatering og information fra alle årets studenterudgravninger. Fælles for alle tiltag på de Sociale Medier var, at de blev modtaget med begejstring fra vores medlemmer, der viste engagement ved visninger og likes på opslagene. Bestyrelsesåret havde sin afslutning med en udskudt fysisk generalforsamling i september 2021, hvor der også var muligt igen at afholde den traditionelle sommerfest.


Bestyrelsen i 2021/2022 bestod af formand Trine Lindorf Jakobsen, næstformand Niels Pilegaard Justesen, kassér Rikke Toft Petersen samt menige medlemmer Malte Thomsen, Kamilla Lomborg, Katrine Toftgaard Olsen.

Efter flere år påvirket af Covid-19, har dette foreningsår igen været fyldt med mange gode fysiske aktiviteter. Bilerne har været vidt omkring i det danske landskab med søndagsture til både Fyn, Ribe og Mariager. Vi har selvfølgelig også afholdt de traditionelle aktiviteter og kunne derfor invitere medlemmerne til både juleklippe-klisterdag, tartelettorsdag og filmaftener. Over julen satte pandemien desværre sit præg igen, så julefrokosten blev rykket til en påskefrokost nogle måneder senere, hvor det dog endelig var muligt for alle at samles igen. Dette blev også året, hvor vi igen kunne drage mod udlandet, og i påskeferien gik turen derfor til Gdànsk i Polen. Til alle arrangementerne har der været stor opbakning fra medlemmer, der i høj grad har deltaget, bidraget til vellykket afholdelse og igen skabt et socialt fællesskab blandt arkæologistuderende.

I bestyrelsen har vi arbejdet på at rydde op i organisationen efter pandemien og løfte de tiltag, vi oplevede opbakning til, men derimod også tage stilling til de elementer, der ikke har overlevet med samme succes. Derfor fremlagde vi på generalforsamlingen forslag om at nedlægge underudvalgene Aktuel Orientering og EksArk, men derimod oprette et nyt udvalg ved navn Fagligt Arkæologisk Udvalg (FAU). Tiltaget blev modtaget med åbne arme og stemt igennem af foreningens medlemmer. Grunden bag omstruktureringen var, at de to nu nedlagte udvalg desværre ikke har haft repræsentanter og ildsjæle, der brændte for at føre aktiviteterne videre. Yderligere har det været to for krævende udvalg for bestyrelsen selv at holde kørende. Intentionen for Fagligt Arkæologisk Udvalg er, at dette skal være et fælles udvalg, hvor alle faglige aktiviteter kan afholdes, men uden forventningerne fra rammerne bag de tidligere udvalg. Der kan altså arrangeres og planlægges vidt og bredt, og dermed skal udvalget kunne rumme alle foreningens faglige tiltag. Bestyrelsen har yderligere opstartet arbejdet med at planlægge ture til besøg ved udgravninger. Formålet er både at komme i tættere samarbejde med museerne samt give de studerende et større indblik i udgravningsverdenen. Vi har mødt god opbakning fra museerne, der er meget interesseret i at få studerende på besøg, og vi håber foreningen i fremtiden kan drage på disse udgravningsture. Bestyrelsesåret afsluttede med en generalforsamling efterfuldt af årets sommerfest, hvor Ottar og Arken igen skabte rammerne for socialt samvær blandt undervisere og studerende.