Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

DANSKE ARKÆOLOGISTUDERENDES LANDSFORENING (DALF)


Afsnit 1: Navn og medlemskab


§ 1.

Foreningens navn er ”Danske Arkæologistuderendes Landsforening (DALF)”. Dens organer er

Kontaktudvalget (KU), der fungerer som kontaktudvalg mellem Kredsforeningerne (KF).


§ 2.

Foreningens formål er at varetage KF’s medlemmers økonomiske og øvrige faglige interesser.


§ 3.

Stk. 1. Foreningen består af kredsforeninger. Hver kredsforening vælger et medlem til KU, der er forpligtet til at afholde møde mindst en gang hvert semester. Kontaktudvalgets formål er at holde sig opdateret med, hvad der foregår i de enkelte kredsforeninger, samt at redegøre for brugen af midler fra konfliktkassen.


Stk. 2. KU kan udvide sit eget antal såfremt der opstår sager, hvor det findes rimeligt at KU agere samlet på vegne af KF. Eventuelle flere medlemmer af KU findes jævnbyrdigt blandt medlemmerne af kredsforeningernes bestyrelser.


Stk. 3. En KF kan melde sig ud af foreningen såfremt dette vedtages ved stemmemajoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger i den pågældende KF. En udmeldelse af DALF betyder, at kredsforeningens medlemmer ikke længere er en del af DALF's aftaler og dennes konfliktkasse.


Afsnit 2: Økonomi


§ 4.

Stk. 1. Foreningens formue består af den såkaldte konfliktkasse. Denne formue må udelukkende bruges i tilfælde af konfliktsituationer og brug af midler fra kontoen, skal godkendes af bestyrelserne i samtlige kredsforeninger.


Stk. 2. DALF's midler administreres af en udvalgt kredsforening. Denne kredsforening vælges årligt i kontaktudvalget. I denne, skal kredsforeningens kasserer varetage DALF's midler på en separat konto, adskilt fra kredsforeningens øvrige økonomi. Et regnskab for kontoen skal forelægges en gang om året og godkendes på kredsforeningernes kompetente forsamlinger.

Stk. 3. Den udvalgte kredsforenings kasserer har tegningsretten for DALFs midler.

Stk. 4. Udtræk fra kontoen kan kun ske efter godkendelse fra samtlige bestyrelser i KF’erne

§ 5.

Stk. 1. DALF står ikke selv for eventuel opkrævning af yderligere midler til konfliktkassen. Det gør de enkelte kredsforeningers bestyrelse.


Stk. 2. DALFs regnskab skal godkendes på samtlige kredsforeningernes kompetente forsamlinger.


Afsnit 3: Konfliktsituationer


§ 6.

I tilfælde af konflikt med offentlige myndigheder eller museer agerer KU på DALF’s vegne. I disse tilfælde bruges som udgangspunkt bestemmelsen i §3 stk. 2.
Afsnit 4: Kredsforeningerne


§ 7.

Stk. 1. Hver kredsforening varetager de under dens områder hørende anliggender samt drager omsorg for, at dens medlemmer overholder såvel DALF’s som KF’s egne love og øvrige bestemmelser. En kredsforening må ikke foretage skridt, som kan berøre DALF’s eller en anden KFs interesser, uden først at få godkendt sådanne skridt hos samtlige KF’s bestyrelser.


Stk. 2. Kredsforeningernes love er de til enhver tid gældende, de må på dog på intet tidspunkt underkende de af KF’s vedtagne love for DALF.


Stk. 3. En KF skal afholde mindst en årlig generalforsamling.


Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling i kredsforeningerne kan indkaldes på KU’s foranledning.


Stk. 5. Nye kredsforeninger kan optages i DALF gennem afstemning i samtlige KF’ers kompetente forsamlinger.


Afsnit 5: Kontaktudvalget


§ 9.

Stk. 1. Vedtagelse af lovændringer i DALF kræver simpel stemmemajoritet i samtlige KF’ers kompetente forsamlinger.


Stk. 2. KU drager omsorg for, at KF overholder DALF’s love. I tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og KU angående fortolkning af lovene, skal sagen afgøres ved en urafstemning, blandt samtlige kontingentbetalende medlemmer af en KF. I KF’er uden kontingent afgøres det ved enstemmighed i den til hver en tid siddende bestyrelse eller, hvis det ikke kan opnås, i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 3. KU kan indgå i overenskomstforhandlinger og varsle konflikt, såfremt §3 stk. 2 og §6 er overholdt.


Stk. 4. KU bemyndiges til at tiltræde et forhandlingsresultat efter godkendelse i samtlige KF’s kompetente forsamlinger.


Stk. 5. Samtlige forhold vedrørende DALF’s overenskomster, lønaftaler mv., såvel lokale som kollektive, varetages af KU. Forslag til ændringer fra KU, KF eller medlemmer, skal dog godkendes i samtlige KF’eres kompetente forsamlinger.


Afsnit 6: opløsning af DALF


§10.


Stk. 1. DALF kan opløses hvis der opnås flertal for dette i to på hinanden følgende af KF’s generalforsamlinger.


Stk. 2. §10 kan ændres hvis alle KF’ernes generalforsamlinger beslutter at sætte det til urafstemning.


Stk. 3. Ved en eventuel opløsning skal DALF's midler gå til KF’erne. Er dette ikke en mulighed går pengene til godgørende formål, besluttet af KF’ernes generalforsamlinger.


Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 7. April 2017